Healing Families Series - Sort: A-Z

A Sensory World
  • (341)

A Sensory World

A Sensory World offers insights about how sensory processing disorders make it difficult for many children to function at home and school. Parents and professionals will learn to recognize signs of sensory disorders and will learn practical strategies for coping with them. Child Development resea...More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
A Sensory World - Latvian Version
  • (1)

A Sensory World - Latvian Version

Maņu pasaule  Kā izprast maņu traucējumus?Video parādīts, kā sensoro procesu traucējumi sarežģī daudzu bērnu ikdienas dzīvi mājās un skolā. Vecāki un speciālisti iemācīsies atpazīt sensoro traucējumu pazīmes un apgūs praktiskas stratēģijas traucējumu risināšanai. Bērnu attīstības pētnieki dr. Kār...More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Attachment – Why It Matters

Attachment – Why It Matters

Most of us think of attachment as a loving bond between parent and child. But, what happens if a child doesn’t get nurturing, consistent care from a loving parent early in life? Can a parent love a child or a child love a parent, but still not feel securely connected? What are the consequences of...More

From US$ 9.00 Select
Attachment – Why It Matters - Latvian Version

Attachment – Why It Matters - Latvian Version

Vairums no mums piesaisti uztver kā mīlošas attiecības starp bērnu un vecākiem. Taču kas notiek, ja bērns dzīves sākumā nesaņem gādīgas, konsekventas rūpes no mīlošiem vecākiem? Vai ir iespējams, ka vecāki mīl bērnu vai bērns mīl vecākus, taču neizjūt drošu saikni? Kādas sekas ir nedrošai piesais...More

From US$ 9.00 Select
Attachment – Why It Matters - Polish Version

Attachment – Why It Matters - Polish Version

Większość z nas myśli o przywiązaniu jako o więzi miłości między rodzicem a dzieckiem. Co się jednak dzieje, jeśli dziecko nie otrzymuje troskliwej i konsekwentnej opieki od kochającego rodzica na wczesnym etapie życia? Czy możliwe jest, by rodzic kochał dziecko lub by dziecko kochało rodzica, al...More

From US$ 9.00 Select
Attachment – Why It Matters - Russian Version

Attachment – Why It Matters - Russian Version

Большинство из нас думают о привязанности как о чувстве близости между родителем и ребенком. Но каковы последствия, если в раннем возрасте ребенок лишен постоянного и заботливого ухода со стороны любящего родителя? Может ли родитель любить ребенка или ребенок любить родителя, но при этом не чувст...More

From US$ 9.00 Select
Attachment – Why It Matters - Spanish Version

Attachment – Why It Matters - Spanish Version

La mayoría de nosotros pensamos en el apego como un vínculo amoroso entre padres e hijos. Pero, ¿qué sucede si un niño no recibe un cuidado constante y cariñoso de un padre amoroso en una etapa temprana de la vida? ¿Puede un padre amar a un hijo o un hijo amar a un padre, pero aún así no sentirse...More

From US$ 9.00 Select
Children From Hard Places and the Brain
  • (602)

Children From Hard Places and the Brain

This video explores the impact of trauma on a developing brain and explains how fear and chronic stress damage the structure, wiring, and chemistry of the brain. This puts children at risk for a lifetime of social, learning, and behavioral problemsif there isn’t intervention. Children from Hard P...More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Children From Hard Places and the Brain - Latvian Version

Children From Hard Places and the Brain - Latvian Version

Šajā video tiek pētīta traumas ietekme uz smadzeņu attīstību un tiek skaidrots, kā bailes un hronisks stress bojā smadzeņu struktūru, savienojumus un ķīmiskos procesus. Bez atbilstošas iejaukšanās pastāv risks, ka bērniem visu mūžu būs grūtības ar socializēšanos, mācīšanos un uzvedību. Video pied...More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Healthy Touch
  • (195)

Healthy Touch

Touch is a universal language – more dynamic and powerful than any other form of communication. Tragically, children who have experienced abuse, neglect, and/or trauma have often lost the ability to trust loving adults. This can greatly impact their ability to experience touch in healthy, appropr...More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Healthy Touch - Latvian Version

Healthy Touch - Latvian Version

Pieskāriens ir universāla valoda — tā ir dinamiskākā un spēcīgākā no visām komunikācijas formām. Diemžēl bērni, kuri pieredzējuši vardarbību, pamešanu novārtā un/vai traumu, bieži zaudē spēju uzticēties mīlošiem pieaugušajiem. Tas var būtiski ietekmēt bērna iespējas pieredzēt veselīgus un labus p...More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Healthy Touch - Spanish Version
  • (2)

Healthy Touch - Spanish Version

El tacto es un lenguaje universal, más dinámico y poderoso que cualquier otra forma de comunicación. Trágicamente, los niños que han experimentado abuso, negligencia oh trauma a menudo han perdido la capacidad de confiar en adultos cariñosos. Esto puede afectar en gran medida su capacidad para ex...More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Interakcje przez zabawę (Playful Interaction)

Interakcje przez zabawę (Playful Interaction)

Radosna zabawa ma fundamentalne znaczenie dla dobrostanu dziecka teraz i w przyszłości. Film „Interakcje przez zabawę” z udziałem dr Karyn Purvis i dr. Davida Crossa oraz innych ekspertów w dziedzinie rozwoju dziecka wyjaśnia, jak ważna jest zabawa, i przedstawia praktyczne przykłady takich inter...More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Playful Interaction
  • (205)

Playful Interaction

Play puts the fun in fundamental – central to a child’s well-being now and in the future. Playful Interaction, featuring Dr. Karyn Purvis and Dr. David Cross, along with other child development experts, outlines the importance of play and provides practical examples of playful interaction from Th...More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Playful Interaction - Latvian Version

Playful Interaction - Latvian Version

Rotaļas ir ne tikai jautras, bet arī fundamentāli svarīgas — tās ir būtiskas bērna labklājībai tagad un nākotnē. Šajā video, kur piedalās dr. Kārina Pērvisa, dr. Deivids Kross un citi bērnu attīstības eksperti, tiek uzsvērts rotaļu nozīmīgums un sniegti praktiski piemēri rotaļīgai mijiedarbībai n...More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Playful Interaction - Spanish Version

Playful Interaction - Spanish Version

El juego pone la diversión en lo fundamental, fundamental para el bienestar de un niño ahora y en el futuro. El juego de interacción (playful interaction)con la Dra. Karyn Purvis y el Dr. David Cross, junto con otros expertos en desarrollo infantil, describe la importancia del juego y brinda ejem...More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select