Back to Home Page
Sort
Follow us

All Products

A Sensory World

A Sensory World offers insights about how sensory processing disorders make it difficult for many children to function at home and school. Parents and professionals will learn to recognize signs of sensory disorders and will learn practical strategies for coping with them. Child Development researchers, Dr. Karyn Purvis, Dr. David Cross, and Carol Kranowitz provide a number of playful activities to help children overcome everyday struggles driven by sensory issues.  93 Minutes

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 7.00
  • (304)

A Sensory World - Polish Version

A Sensory World offers insights about how sensory processing disorders make it difficult for many children to function at home and school. Parents and professionals will learn to recognize signs of sensory disorders and will learn practical strategies for coping with them. Child Development researchers, Dr. Karyn Purvis, Dr. David Cross, and Carol Kranowitz provide a number of playful activities to help children overcome everyday struggles driven by sensory issues. 93 Minutes

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store.

Film wyjaśnia, jak zaburzenia integracji sensorycznej utrudniają wielu dzieciom funkcjonowanie w domu i w szkole. Rodzice i specjaliści dowiedzą się z niego, jak rozpoznawać oznaki zaburzeń sensorycznych i nauczą się praktycznych strategii radzenia sobie z nimi. Eksperci w dziedzinie rozwoju dziecka, dr Karyn Purvis, dr David Cross i Carol Kranowitz, zaprezentują wiele opartych na zabawie aktywności pomagających dzieciom pokonywać codzienne trudności związane z zaburzeniami sensorycznymi.
From US$ 7.00

Attachment – Why It Matters

Most of us think of attachment as a loving bond between parent and child. But, what happens if a child doesn’t get nurturing, consistent care from a loving parent early in life? Can a parent love a child or a child love a parent, but still not feel securely connected? What are the consequences of insecure attachments? In this 2 part video, adoptive parents share their struggles and successes in pursuit of answers. Experts Dr. Daniel Siegel, Dr. Bruce McEwan, Dr. Karyn Purvis and Dr. David Cross share their knowledge and offer tools to help parents enhance the attachment relationship.  150 Minutes

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 9.00

Attachment – Why It Matters - Polish Version

Większość z nas myśli o przywiązaniu jako o więzi miłości między rodzicem a dzieckiem. Co się jednak dzieje, jeśli dziecko nie otrzymuje troskliwej i konsekwentnej opieki od kochającego rodzica na wczesnym etapie życia? Czy możliwe jest, by rodzic kochał dziecko lub by dziecko kochało rodzica, ale nadal nie czuło się bezpiecznie przywiązane? Jakie są konsekwencje przywiązania pozabezpiecznego? W tym 2-częściowym filmie rodzice adopcyjni dzielą się swoimi zmaganiami i sukcesami w poszukiwaniu odpowiedzi. Eksperci, dr Daniel Siegel, dr Bruce McEwan, dr Karyn Purvis i dr David Cross, dzielą się wiedzą i dostarczają narzędzi wspierających rodziców w pogłębianiu więzi.  150 minut


Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 9.00

Children From Hard Places and the Brain

This video explores the impact of trauma on a developing brain and explains how fear and chronic stress damage the structure, wiring, and chemistry of the brain. This puts children at risk for a lifetime of social, learning, and behavioral problemsif there isn’t intervention. Children from Hard Places and the Brain features experts Dr. Tina Payne Bryson, Dr. Karyn Purvis, and Dr. David Cross, and offers practical advice and tips for leading children of all ages – even teens – to new levels of healing. 80 Minutes

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 7.00
  • (532)

Children From Hard Places and the Brain - Polish Version

This video explores the impact of trauma on a developing brain and explains how fear and chronic stress damage the structure, wiring, and chemistry of the brain. This puts children at risk for a lifetime of social, learning, and behavioral problemsif there isn’t intervention. Children from Hard Places and the Brain features experts Dr. Tina Payne Bryson, Dr. Karyn Purvis, and Dr. David Cross, and offers practical advice and tips for leading children of all ages – even teens – to new levels of healing. 80 Minutes
Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store.

Film poświęcony jest wpływowi traumy na rozwój mózgu. Wyjaśnia, jak strach i przewlekły stres uszkadzają strukturę, chemię i połączenia w mózgu. Bez skutecznej interwencji takie dzieci narażone są na trudności społeczne i edukacyjne oraz problemy z zachowaniem, które mogą utrzymywać się przez całe życie. W filmie swoją wiedzą dzielą się eksperci: dr Tina Payne Bryson, dr Karyn Purvis i dr David Cross. Dostarcza on również praktycznych rad i wskazówek, jak pokierować dziećmi w każdym wieku – nawet nastolatkami – ku wyższemu poziomowi uzdrowienia. 80 minut
From US$ 7.00

Empowering Connecting and Correcting Principles: Healing Children Through Trust and Relationships

This presentation explains the principles of Trust-Based Relational Intervention® – a research-based approach with children who come from “hard places.” These are children who have been exposed to substance in utero or have suffered early abuse, neglect, or trauma. Harm during these critical stages of brain growth causes significant disruptions in a child’s development. Through years of research and experience with children around the world, Dr. Karyn Purvis offers a path of healing through a trust-based, relationship-based holistic approach.

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 7.00
  • (49)

Facilitating Behavioral Change

Tragically, children with histories of abuse, neglect, or trauma have often lost the ability to trust loving adults. Because of their difficult backgrounds, these children are more likely to display confusing, fear-driven behaviors that are often mistaken for aggression or mental illness. In this presentation, Dr. Karyn Purvis explores the Connecting and Correcting Principles of Trust-Based Relational Intervention® and provides practical insights on how to use TBRI® Tactics in real-life situations. Lecture: 85 Minutes

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 7.00
  • (48)

Healing Families Package

All six Healing Families videos with TBRI® An Overview as a Bonus
This package contains the following products:
Healthy Touch
Playful Interaction
A Sensory World
Trust Based Parenting
Attachment- Why it Matters
Children from Hard Places and the Brain
TBRI® An Overview


Total Size:  8.12GB - 8.76 GB (depending on device)

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

US$ 165.00

Healing Research

In this presentation, Dr. Karyn Purvis reviews a wide range of research that gives insights into developmental deficits that drive many behaviors of at-risk children. Dr. Purvis explains the science of the physiological changes in children can be induced by early harm. This lecture aims to help parents and caregivers see the “real child” beneath their child’s behavior. Lecture: 88 minutes

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 7.00
  • (10)

Healthy Touch

Touch is a universal language – more dynamic and powerful than any other form of communication. Tragically, children who have experienced abuse, neglect, and/or trauma have often lost the ability to trust loving adults. This can greatly impact their ability to experience touch in healthy, appropriate ways. Healthy Touch explores research about touch and provides practical applications for adding healthy touch into our daily lives. 51 minutes

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 7.00
  • (178)

Healthy Touch - Polish Version

Dotyk to uniwersalny język – bardziej dynamiczny i potężniejszy niż jakakolwiek inna forma komunikacji. Niestety dzieci, które doświadczyły krzywdzenia, zaniedbywania i/lub traumy, często tracą zdolność do zaufania kochającym je dorosłym. Może to mieć duży wpływ na ich umiejętność nawiązywania zdrowego i stosownego kontaktu przez dotyk. Film zawiera przegląd badań na temat dotyku i podpowiada praktyczne sposoby na wprowadzenie zdrowego dotyku do naszego codziennego życia. 51 minut


Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 7.00