All Products - Sort: Newest to Oldest

The TBRI Playbook Russian

The TBRI Playbook Russian

The TBRI Playbook provides basic descriptions of what each TBRI strategy is, why each strategy is important, and how to implement the strategy with children and youth. This resource can be used as an introduction to TBRI Principles and Strategies, a review or refresh of TBRI, or a reminder of TBR...

US$ 10.00 Select
The TBRI Playbook
  • (11)

The TBRI Playbook

The TBRI Playbook provides basic descriptions of what each TBRI strategy is, why each strategy is important, and how to implement the strategy with children and youth. This resource can be used as an introduction to TBRI Principles and Strategies, a review or refresh of TBRI, or a reminder of TBR...

US$ 10.00 Select
Attachment – Why It Matters - Latvian Version

Attachment – Why It Matters - Latvian Version

Vairums no mums piesaisti uztver kā mīlošas attiecības starp bērnu un vecākiem. Taču kas notiek, ja bērns dzīves sākumā nesaņem gādīgas, konsekventas rūpes no mīlošiem vecākiem? Vai ir iespējams, ka vecāki mīl bērnu vai bērns mīl vecākus, taču neizjūt drošu saikni? Kādas seka...

From US$ 9.00 Select
TBRI® An Overview:  Putting the Pieces Together - Latvian Version

TBRI® An Overview: Putting the Pieces Together - Latvian Version

Šajā video izskaidroti “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešanas” jeb TBRI® principi, jēdzieni un idejas. Tā ir pierādīta metode, ar kuru var uzlabot riska apdraudētu, ievainojamu bērnu, pusaudžu un viņu ģimeņu dzīvi. Trauma var negatīvi ietekmēt bērna valodu, sensoros...

download Movie SD
US$ 5.00 Select
Trust-Based Parenting (English) - Latvian Version

Trust-Based Parenting (English) - Latvian Version

Šī video abās daļās sniegta plaša informācija par traumas izraisītām uzvedības problēmām. Dr. Pērvisa un dr. Kross māca ģimenes un aprūpētājus, izmantojot reālistiskus problēmu risināšanas scenārijus, un rāda pierādītas praktiskās prasmes un stratēģijas TBRI® stiprinā&sca...

From US$ 9.00 Select
Playful Interaction - Latvian Version

Playful Interaction - Latvian Version

Rotaļas ir ne tikai jautras, bet arī fundamentāli svarīgas — tās ir būtiskas bērna labklājībai tagad un nākotnē. Šajā video, kur piedalās dr. Kārina Pērvisa, dr. Deivids Kross un citi bērnu attīstības eksperti, tiek uzsvērts rotaļu nozīmīgums un sniegti praktiski piemēri rotaļīg...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Healthy Touch - Latvian Version

Healthy Touch - Latvian Version

Pieskāriens ir universāla valoda — tā ir dinamiskākā un spēcīgākā no visām komunikācijas formām. Diemžēl bērni, kuri pieredzējuši vardarbību, pamešanu novārtā un/vai traumu, bieži zaudē spēju uzticēties mīlošiem pieaugušajiem. Tas var būtiski ietekmēt bērna ...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
A Sensory World - Latvian Version
  • (1)

A Sensory World - Latvian Version

Maņu pasaule  Kā izprast maņu traucējumus?Video parādīts, kā sensoro procesu traucējumi sarežģī daudzu bērnu ikdienas dzīvi mājās un skolā. Vecāki un speciālisti iemācīsies atpazīt sensoro traucējumu pazīmes un apgūs praktiskas stratēģijas traucējumu risināšanai. Bērnu attīstības pētn...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Children From Hard Places and the Brain - Latvian Version

Children From Hard Places and the Brain - Latvian Version

Šajā video tiek pētīta traumas ietekme uz smadzeņu attīstību un tiek skaidrots, kā bailes un hronisks stress bojā smadzeņu struktūru, savienojumus un ķīmiskos procesus. Bez atbilstošas iejaukšanās pastāv risks, ka bērniem visu mūžu būs grūtības ar socializēšanos, mācī&...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
TBRI® for Teens Spanish Version
  • (2)

TBRI® for Teens Spanish Version

Desarrollar una relación de confianza con cualquier adolescente puede ser un desafío. Para los adolescentes con antecedentes traumáticos de abuso, negligencia o familias rotas, es especialmente desafiante tanto para los adolescentes como para los adultos que los cuidan.TBRI&r...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Trust-Based Parenting (English) - Russian Version

Trust-Based Parenting (English) - Russian Version

В этом четырехчасовом видео изложены обширные знания о проблемах поведения, связанных с психологической травмой. Вы увидите, как доктор Первис и д-р Кросс на реальных примерах, шаг за шагом обучают родителей и опекунов как на практике, в повседневной жизни, применять проверенные стратегии и навык...

From US$ 9.00 Select
Oбзор ТОВД. Сводим знания воедино - На русском языке
  • (3)

Oбзор ТОВД. Сводим знания воедино - На русском языке

Это краткое видео объясняет концепцию и принципы, лежащие в основе Терапии, основанной на взаимоотношениях доверия®, - проверенного метода, который значительно улучшает жизнь уязвимых детей, подростков и их семей. Травма может ухудшить речь, обработку сенсорной информации и навыки саморегуляц...

download Movie SD
US$ 5.00 Select
Игровое взаимодействие (Playful Interaction)

Игровое взаимодействие (Playful Interaction)

Игра, в основе которой радость – важнейшая часть благополучия ребенка как в настоящем, так и в будущем. В видео «Игровое взаимодействие» доктор Кэрин Первис, д-р Дэвид Кросс и другие эксперты сферы развития детей подчеркивают важность игры и предоставляют практические примеры иг...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Безопасное прикосновение (Healthy Touch)

Безопасное прикосновение (Healthy Touch)

Прикосновение – это универсальный язык, более динамичный и мощный, чем любая другая форма общения. К сожалению, дети, которые пережили жестокое обращение, пренебрежение и/или травмирующие события, часто теряют способность доверять любящим взрослым. Это может сильно повлиять на их способност...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Дети с тяжелым прошлым и мозг (Children From Hard Places and the Brain)
  • (1)

Дети с тяжелым прошлым и мозг (Children From Hard Places and the Brain)

В этом видео речь идет о том, как травма влияет на развивающийся мозг и о пагубном влиянии страха и хронического стресса на структуру, соединения и химические процессы головного мозга. Что, в свою очередь, без своевременного вмешательства, увеличивает риск пожизненных проблемы у детей в социально...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Attachment – Why It Matters - Russian Version

Attachment – Why It Matters - Russian Version

Большинство из нас думают о привязанности как о чувстве близости между родителем и ребенком. Но каковы последствия, если в раннем возрасте ребенок лишен постоянного и заботливого ухода со стороны любящего родителя? Может ли родитель любить ребенка или ребенок любить родителя, но при этом не чувст...

From US$ 9.00 Select