All Products - Sort: A-Z

A Sensory World
  • (330)

A Sensory World

A Sensory World offers insights about how sensory processing disorders make it difficult for many children to function at home and school. Parents and professionals will learn to recognize signs of sensory disorders and will learn practical strategies for coping with them. Child Development resea...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
A Sensory World - Latvian Version
  • (1)

A Sensory World - Latvian Version

Maņu pasaule  Kā izprast maņu traucējumus?Video parādīts, kā sensoro procesu traucējumi sarežģī daudzu bērnu ikdienas dzīvi mājās un skolā. Vecāki un speciālisti iemācīsies atpazīt sensoro traucējumu pazīmes un apgūs praktiskas stratēģijas traucējumu risināšanai. Bērnu attīstības pētnieki dr. Kār...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
A Sensory World - Spanish Version
  • (1)

A Sensory World - Spanish Version

Un mundo sensorial ofrece información sobre cómo los trastornos del procesamiento sensorial dificultan el funcionamiento de muchos niños en el hogar y la escuela. Los padres y los profesionales aprenderán a reconocer los signos de los trastornos sensoriales y aprenderán estrategias prácticas para...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Attachment – Why It Matters

Attachment – Why It Matters

Most of us think of attachment as a loving bond between parent and child. But, what happens if a child doesn’t get nurturing, consistent care from a loving parent early in life? Can a parent love a child or a child love a parent, but still not feel securely connected? What are the consequences of...

From US$ 9.00 Select
Attachment – Why It Matters - Latvian Version

Attachment – Why It Matters - Latvian Version

Vairums no mums piesaisti uztver kā mīlošas attiecības starp bērnu un vecākiem. Taču kas notiek, ja bērns dzīves sākumā nesaņem gādīgas, konsekventas rūpes no mīlošiem vecākiem? Vai ir iespējams, ka vecāki mīl bērnu vai bērns mīl vecākus, taču neizjūt drošu saikni? Kādas sekas ir nedrošai piesais...

From US$ 9.00 Select
Attachment – Why It Matters - Polish Version

Attachment – Why It Matters - Polish Version

Większość z nas myśli o przywiązaniu jako o więzi miłości między rodzicem a dzieckiem. Co się jednak dzieje, jeśli dziecko nie otrzymuje troskliwej i konsekwentnej opieki od kochającego rodzica na wczesnym etapie życia? Czy możliwe jest, by rodzic kochał dziecko lub by dziecko kochało rodzica, al...

From US$ 9.00 Select
Attachment – Why It Matters - Russian Version

Attachment – Why It Matters - Russian Version

Большинство из нас думают о привязанности как о чувстве близости между родителем и ребенком. Но каковы последствия, если в раннем возрасте ребенок лишен постоянного и заботливого ухода со стороны любящего родителя? Может ли родитель любить ребенка или ребенок любить родителя, но при этом не чувст...

From US$ 9.00 Select
Attachment – Why It Matters - Spanish Version

Attachment – Why It Matters - Spanish Version

La mayoría de nosotros pensamos en el apego como un vínculo amoroso entre padres e hijos. Pero, ¿qué sucede si un niño no recibe un cuidado constante y cariñoso de un padre amoroso en una etapa temprana de la vida? ¿Puede un padre amar a un hijo o un hijo amar a un padre, pero aún así no sentirse...

From US$ 9.00 Select
Children From Hard Places and the Brain
  • (588)

Children From Hard Places and the Brain

This video explores the impact of trauma on a developing brain and explains how fear and chronic stress damage the structure, wiring, and chemistry of the brain. This puts children at risk for a lifetime of social, learning, and behavioral problemsif there isn’t intervention. Children from Hard P...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Children From Hard Places and the Brain - Latvian Version

Children From Hard Places and the Brain - Latvian Version

Šajā video tiek pētīta traumas ietekme uz smadzeņu attīstību un tiek skaidrots, kā bailes un hronisks stress bojā smadzeņu struktūru, savienojumus un ķīmiskos procesus. Bez atbilstošas iejaukšanās pastāv risks, ka bērniem visu mūžu būs grūtības ar socializēšanos, mācīšanos un uzvedību. Video pied...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Children From Hard Places and the Brain - Spanish Version
  • (2)

Children From Hard Places and the Brain - Spanish Version

Este video explora el impacto del trauma en un cerebro en desarrollo y explica cómo el miedo y el estrés crónico dañan la estructura, el cableado y la química del cerebro. Esto pone a los niños en riesgo de toda una vida de problemas sociales, de aprendizaje y de comportamiento si no hay interven...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Dzieci z trudnych miejsc a mózg (Children from Hard Places and the Brain)
  • (1)

Dzieci z trudnych miejsc a mózg (Children from Hard Places and the Brain)

Ten film mówi o wpływie traumy na rozwijający się mózg i wyjaśnia, w jaki sposób lęk i chroniczny stres uszkadzają strukturę, system połączeń i chemię mózgu. Bez odpowiedniej interwencji naraża to dzieci na utrzymujące się przez całe życie problemy społeczne, intelektualne i behawioralne. Film „D...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Facilitating Behavioral Change
  • (52)

Facilitating Behavioral Change

Tragically, children with histories of abuse, neglect, or trauma have often lost the ability to trust loving adults. Because of their difficult backgrounds, these children are more likely to display confusing, fear-driven behaviors that are often mistaken for aggression or mental illness. In this...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Healing Families Package

Healing Families Package

All six Healing Families videos with TBRI® An Overview as a BonusThis package contains the following products:Healthy TouchPlayful InteractionA Sensory WorldTrust Based ParentingAttachment- Why it MattersChildren from Hard Places and the BrainTBRI® An OverviewTotal Size:  8.12GB - 8.76 GB (depend...

US$ 165.00 Select
Healing Research
  • (11)

Healing Research

In this presentation, Dr. Karyn Purvis reviews a wide range of research that gives insights into developmental deficits that drive many behaviors of at-risk children. Dr. Purvis explains the science of the physiological changes in children can be induced by early harm. This lecture aims to help p...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select